Saturday, 26 October 2019 12:37

วจก. จัดอบรมการช่วยเหลือผู้โดยสารตกค้างภายในลิฟท์เบื้องต้น

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรม เรื่อง การช่วยเหลือผู้โดยสารตกค้างภายในลิฟท์เบื้องต้น โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.บัญฑิต ไวว่อง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมด้วย บุคลากร นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม CONFERENCE ROOM 1 (19106) คณะวิทยาการจัดการ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีความรู้ด้านลิฟท์ คุณศุภกิจ ถาวรวัฒนยงค์ และ คุณสมฤกษ์ สงล่า ตัวแทนจาก บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ เอสเคเลเทอร์ จำกัด ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการดูแล และแก้ไขปัญหาลิฟท์ขัดข้องในเบื้องต้น และหากลิฟท์เกิดปัญหาขัดข้องบุคลากรประจำอาคารสามารถช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในลิฟท์ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19) เป็นอาคารสูง 6 ชั้น ที่ติดตั้งลิฟท์ใช้งาน บุคลากร และ นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ลิฟท์ขึ้นลงระหว่างชั้น จึงควรมีความรู้และสามารถใช้ลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี รวมถึงช่วยเหลือผู้โดยสารลิฟท์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินได้ในเบื้องต้น

DSC 0194

DSC 0176

DSC 0170

DSC 0152

IMG 8914

IMG 8982

IMG 8984

IMG 8964

IMG 9014

IMG 9023

IMG 9029

IMG 8963

DSC 0207

IMG 9044

Read 827 times