Friday, 01 November 2019 13:36

ประชุมบุคลากร ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมนำเสนอผลงานการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ งานวิชาการ / งานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์-อาคารสถานที่ / งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น / งานกิจการและสวัสดิการนักศึกษา / งานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ / งานกิจการต่างประเทศ / การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
 
 
 
และในการประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร ประกอบด้วยผู้ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.วสันต์ จันทร์ประสิทธิ์ / ผศ.นิมิต ซุ้นสั้น / ผศ.สิริโสภา จุนเด็น / ผศ.ดร.ประสงค์ โตนด / ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
 
รางวัลหลักสูตรที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาสูงสุด ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4.28) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ (4.10) และสาขาวิชานิติศาสตร์ (3.94) และะดับคณะ คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4.62)
 
 
 
รางวัลนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.พุทธพร อักษรไพโรจน์ / ดร.ทนงศักดิ์ จันทร์เมธากุล / ดร.ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ / 
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 10 คน ได้แก่ ผศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ / ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง / ผศ.ดร.พิทา จารุพูนผล / ดร.อนุศรา สาวังชัย / ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ / ดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรี / อาจารย์วรางคณา ทองนพคุณ / อาจารย์ภัทริดา โปฎก / อาจารย์สินีนาฏ พวงมณี / อาจารย์รัตติยา ซังชาสิทธิ์
 
รางวัลนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับค่าน้ำหนัก 1.0 ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม / อาจารย์อภิวัฒน์ ศรศักดา / อาจารย์ชุติมา ช้างพุ่ม / อาจารย์ชนาธินาถ ไชยภู และรางวัลวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ผลงานในงาน Thailand Research Expo 2019 ได้แก่ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 1741 times Last modified on Friday, 01 November 2019 13:36