Friday, 19 July 2019 12:47

PKRU Scoop : เปิดสถิตินักเรียน “TOP 10 จังหวัด” เลือกเรียน PKRU 2019

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
2
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ส่วนสำคัญหนึ่งเกิดจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างดีเยี่ยม ในการบ่มเพาะ ปลูกฝัง และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวด้านการแข่งขัน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของแต่ละสถาบัน ประกอบกับสถานการณ์ประชากรในวัยเรียนของประเทศลดลง ขณะที่นักเรียนที่สนใจเรียนมีแนวโน้มลดลงไปด้วย ทั้งระดับมัธยมศึกษาและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งอาจจะมีผลทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละคณะมีจำนวนลดน้อยลง 
 
อนึ่ง จากการดำเนินงานของ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต (สวก.) ร่วมกับคณะต่างๆ ในการออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรในพื้นที่ภาคใต้ พบว่าปัจจัยที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ได้แก่ ความสำเร็จของศิษย์เก่า (Alumni) / หลักสูตรที่น่าสนใจ / อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ / หอพัก / คณาจารย์ที่มีชื่อเสียง / การให้บริการของหน่วยงานสนับสนุน / ค่าเทอม / ผู้ปกครองและครูแนะแนว / การสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน / ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย / ทุนการศึกษา / สวัสดิการ / และคำแนะนำจากรุ่นพี่และเพื่อนในโรงเรียน 
 
3
 
4
 
จากข้อมูลข้างต้น มหาวิทยาลัยได้วางแผนกลยุทธ์เชิงรุกด้านแผนรับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาที่มีคุณภาพในการเข้าศึกษาในแต่ละคณะเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม Open House / โรดโชว์แนะนำหลักสูตรในพื้นที่อันดามัน / PR การรับสมัครนักศึกษาผ่านสื่อทุกประเภท จนสามารถรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ในอัตราที่มากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 คือ 1,963 คน โดยเป็นนักเรียนที่มาจากภูมิลำเนา 42 จังหวัดทั่วประเทศ 
 
สำหรับ 10 อันดับจังหวัดที่นักเรียนเลือกเข้ามาศึกษาที่ PKRU ประกอบด้วย 1. ภูเก็ต 648 คน / 2. พังงา 330 คน / 3. ตรัง 255 คน / 4. กระบี่ 199 คน / 5. นครศรีธรรมราช 93 คน / 6. ระนอง 87 คน / 7. สตูล 70 คน / 8. พัทลุง 66 คน / 9. นราธิวาส 40 คน / 10. สงขลา 38 คน จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและความเชื่อมั่นของเครือข่ายโรงเรียนใน จ.ภาคใต้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 
ข้อมูลสถิติโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / กลุ่มงานพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
text & pics : #PRPKRU
 
Read 3487 times Last modified on Friday, 19 July 2019 13:12