Friday, 29 July 2016 13:58

ม.ราชภัฏภูเก็ต ติดตามผลงานบริการวิชาการ ต.ป่าคลอก พร้อมวางแผนพัฒนาปีถัดไป

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket research and development
 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าคลอก จัดการประชุมศึกษาความต้องการด้านการบริการวิชาการและวิจัยแก่สังคม โดยมี นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐ์คมสัน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นายสุรสิทธิ์ พลรัฐนาสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าคลอก คณาจารย์-นักวิจัยจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย ตัวแทนจากส่วนราชการ-สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่  เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 
 
บริการวิชาการ
 
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อประเมินประโยชน์ และผลกระทบด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ตำบลป่าคลอก ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทางวิชาการ และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทำบัญชีครัวเรือน การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  ทำให้การหารือร่วมกับตัวแทนชุมชนในครั้งนี้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และรับทราบถึงผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังจากที่ชุมชนป่าคลอกได้รับบริการวิชาการ สามารถนำปัญหา อุปสรรค หรือประเด็นที่ประสบความสำเร็จ นำข้อมูลกลับไปประเมินผลการให้บริการวิชาการ วางแผนศึกษาความต้องการ และจัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไปในการดำเนินงานของ ปี พ.ศ.2560 นับเป็นการแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่นำองค์ความรู้ด้านวิชาการของนักวิจัย ดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
 
บริการวิชาการ
 
phuket research and development 3
 
phuket research and development 4
 
phuket research and development 5
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 4438 times Last modified on Friday, 29 July 2016 15:29