Friday, 26 August 2016 09:07

ม.ราชภัฏภูเก็ต นำผลงานพัฒนาท้องถิ่น ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Thailand Research Expo 2016
 
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” โดยมี ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 
Thailand Research Expo 2016 1
 
Thailand Research Expo 2016 2
 
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล กล่าวว่า “ธีมสำหรับงานวิจัยแห่งชาติในปีนี้ คือ งานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร โดย ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้กับผู้สนใจทั้งในแวดวงวิชาการ ภาคธุรกิจ และราชการ ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานจำนวน 3 เรื่อง ที่ได้มาเสนอ ได้แก่ 1.งานวิจัยเรื่อง ‘การศึกษาแนวทางในการควบคุมคุณภาพดอกเห็ดนางฟ้า โดยใช้เทคนิค 7 QC tools กรณีศึกษาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต’ โดยนักวิจัย นายหาญพล มิตรวงศ์ จากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.งานวิจัยเรื่อง ‘แนวทางการลดความสูญเปล่า กระบวนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต’ โดยนักวิจัย นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน จากสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3. งานวิจัยเรื่อง ‘การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้’ โดยนักวิจัย รศ.ประภาศรี  อึ่งกุล จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ โดยงานวิจัยดังกล่าวมีเป้าหมายการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผลงานวิจัยที่ได้นำเสนอล้วนเกิดจากการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นภูเก็ต เพื่อหวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับชาวบ้าน ซึ่งการผลิตผลงานวิจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนสอดรับกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
 
Thailand Research Expo 2016 3
 
Thailand Research Expo 2016 4
 
Thailand Research Expo 2016 5
 
Thailand Research Expo 2016 6
 
Thailand Research Expo 2016 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 5446 times Last modified on Friday, 26 August 2016 09:21