Monday, 14 November 2016 10:25

PKRU Channel : พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ เวิร์คชอปบุคลิกภาพ นศ.MICE PKRU

Written by

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ (MICE PKRU) คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลิกภาพ พลิกชีวิตสู่ความสำเร็จ” โดยมี ผศ.จิราพร ประสารการ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ และนักศึกษาเข้าร่วม สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วัชรี หิรัญพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มเสน่ห์ให้งานบริการ และนายโศธัยสิปป์ เพ็งเล็ง (ครูองค์) จาก The Artist Phuket เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับสาขาวิชา MICE PKRU รวมถึงคณะวิทยาการจัดการ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพื่อผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดงานโดยเฉพาะสายงานด้านการให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่อันดามัน ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นหนึ่งองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะนักบริการทุกคน มีบทบาทในการตอบคำถาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความเต็มใจ ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้ยังช่วยให้นักศึกษามีมุมมอง และเข้าถึงวิธีการในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี ให้เป็นเสมือนโซ่คล้องใจลูกค้าให้เกิดความประทับใจ และก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวผู้ให้บริการเอง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานต่อไป

Read 964 times

Media