Thursday, 21 April 2016 13:27

PKRU Channel : ระดมทีมราชภัฏภูเก็ต-โคราช คิดไอเดียสร้างสรรค์งานบริหารบุคคล

Written by

Phuket rajabhat team brainstorming ideas creative personal management

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ และเป็นสักขีพยาน โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาวชลธิชา นาวีว่อง รักษาการหัวหน้างาน การเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายเมธี กีรติอุไร รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และนางสาวกฤตยา วัชรติณณ์ หัวหน้างานบริหารทั่วไปกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตลอดจน บุคลากรของทั้งสองมหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน
นายธวัชชัย บุญเฉิด รักษาการ ผอ.สำนักงานอธิการบดี กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้ความสำคัญด้านการบริหารงานบุคคล เนื่องจากมองว่าเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การจัดสรรสวัสดิการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน การสนับสนุนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า หากบุคลากรทุกฝ่ายมีขวัญกำลังใจ และมีหนทางสู่การเติบโตในสายงานของตน ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารงานกับ ม.ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์ และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกองฯ ได้อย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับสภาพความต้องการของบุคลากรในองค์กร ทำให้ การแสวงหาความร่วมมือของสองมหาวิทยาลัย จะส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และการจัดการงานบริหารงานบุคคลที่สร้างสรรค์เพื่อชาวราชภัฏ” ด้าน นายเมธี กีรติอุไร กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือว่า “กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายในการแสวงหาความร่วมมือด้านงานบริหารงานบุคคลร่วมกับ ม.ราชภัฏ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารงาน รวมถึงศึกษาเทคนิคการจัดการด้านงานบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งต่างๆ และนำข้อมูลที่ได้รับกลับไปปรับปรุง พัฒนาต่อยอด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประเด็นที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับ ม.ราชภัฏภูเก็ต ประกอบด้วย งานบริหารสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย งานสวัสดิการ การจ่ายผลตอบแทน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งหลังจากการลงนาม MOU จะทำให้หน่วยงานทั้งสองมีการจัดกิจกรรมในอนาคต เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย” รักษาการ ผอ.กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏนครราชสีมา กล่าว

Read 1388 times

Media