Wednesday, 30 March 2016 08:22

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศร่วมระดมสมอง ผลิตบัณฑิตให้เก่งวิชาการ-วิชาชีพแข่งขันตลาดอาเซียน

Written by

 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ม.ราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพจัดประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศร่วมระดมสมอง ผลิตบัณฑิตให้เก่งวิชาการ-วิชาชีพแข่งขันตลาดอาเซียน
       เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ จัด "ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 " โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ร่วมด้วย อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และสื่อมวลชน เข้าร่วม
        รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้ อธิการบดีและผู้บริหารมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่จะเกื้อหนุน นำชุมชนท้องถิ่นให้มีความมั่นคง ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ท่ามกลางบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็นพันธมิตรที่แนบแน่น และพร้อมที่จะก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสานพันธกิจในการจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ และสังคม ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาประเทศ นั่นคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างโอกาส และลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้สูงขึ้น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอาเซียนและสังคมโลก ดังนั้น การดำเนินภารกิจที่สำคัญที่สุด คือ การเร่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพที่โดดเด่น และสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานในอาเซียนได้” ประธานที่ประชุมอธิการบดี กล่าว
        ด้าน ผศ.ดร.ประภา กาหยี กล่าวว่า “อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งด้านตัวตนของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่พัฒนาจากวิทยาลัยครู สู่มหาวิทยาลัยอันเป็นที่พึ่งของสังคม ดังนั้นการที่อธิการบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมาประชุมร่วมกัน เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบาย การดำเนินการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพ และแนวทางการวางแผนพัฒนา โดยใช้จุดเน้นร่วมกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผู้บริหารทุกท่านมีมติร่วมกันในการนำแนวคิดไปบริหารจัดการให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ 1. การผลิตและพัฒนาครู เพื่อสร้างครูดี ครูเก่งให้กับประเทศ (Smart Teacher) 2.การผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศ (Smart Destination and Smart Place) และ 3.การผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร และอาหาร พร้อมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพประชาชน (Smart Farmer and Smart Food) ด้วยวิสัยทัศน์เหล่านี้ เป็นการประกาศแก่สังคม ให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการดำเนินบทบาทรับใช้สังคมและชุมชนอย่างแท้จริง” อธิการบดีกล่าว.

Read 936 times

Media