Sunday, 23 September 2018 11:26

PKRU Channel : นศ.ราชภัฏภูเก็ต รับทุนชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปี 2561

Written by

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต  ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย บุคลากร เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมสตรีนานาชาติ ประจำปี 2561 (Annual Scholarship Presentation International Women’s Foundation 2018) โดยทุนการศึกษาของมูลนิธิสตรีนานาชาติ โดยชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต เป็นทุนการศึกษาลักษณะแบบให้เปล่า เพื่อมอบให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีอนาคตที่ดี สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในอนาคต เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน สำหรับการทุนการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 142 ทุน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 10,000 บาท มัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 12,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา 10,000 - 12,000น บาท และ ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 20,000- 60,000 บาท รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 1,547,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 23 ทุน
อย่างไรก็ตามการจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาตินั้นมองว่า     การให้โอกาสทางการศึกษาคือหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นทุนการศึกษาของชมรมสตรีนานาชาติ จึงเป็นทุนการศึกษาที่ให้เปล่า โดยมิต้องคืนทุนแต่อย่างใด ซึ่งนักเรียนทุนฯ ทุกคน ก็จะต้องตระหนักว่าทุนการศึกษานี้มอบให้เพื่อโอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นต้องตั้งใจเล่าเรียน รวมทั้งต้องดำรงตนและประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้ดีที่สุด และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องไม่ลืมที่จะตอบแทนให้สังคม และช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเมื่อมีกำลังความสามารถ

Read 697 times

Media