Monday, 03 April 2017 15:45

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด ประชุมเครือข่าย ARIT ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม 4.0

Written by

ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Academic Resources and Information Technology - ARIT 4.0 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ประกอบการด้านไอที จากทั่วประเทศเข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Massive Open Online Courses กับภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ “ และคุณบุษยมาศ แสงเงิน จาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ดร.พิทา จารุพูนผล กล่าวว่า “การประชุม ARIT 4.0 ของเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อหาแนวทางการจัดหาทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพการทำงานให้พร้อมกับการเป็น ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับรายได้ของประเทศให้สูงขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบ วิธีคิดในการทำงาน เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า หรือบริการ เป็นสินค้านวัตกรรม ที่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม และเครือข่าย ARIT จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว” ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กล่าว

Read 1189 times

Media