Saturday, 04 March 2017 11:09

PKRU Channel : บริการวิชาการ ประดิษฐ์มงกุฎเจ้าสาวจีน “ฮั่วก๋วน” สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูเก็ต

Written by

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต บริการวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์มงกุฎเจ้าสาวจีน “ฮั่วก๋วน” สร้างสรรค์พัฒนาชุมชน แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ ในการนี้มี นายนิวัฒน์ เอ้งฉ้วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นายวิโรจน์ คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ครู นักศึกษา นักเรียน ครู และกลุ่มแม่บ้านกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าวว่า “ฮั่วก๋วน เป็นมงกุฎเจ้าสาวใช้ล้อมรอบมวยผมชักอีโบย เพื่อสวมใส่ในพิธีแต่งงานแบบจีน รวมถึงใช้ในการประดับกับชุด บาบ๋า ย่าหยา ในงานประเพณีทางวัฒนธรรมต่างๆ ถือได้ว่าหากจะงดงามตามแบบฉบับชาวภูเก็ตดั้งเดิมแล้ว จะต้องมีมงกุฎฮั่วก๋วน ประดับอยู่บนศีรษะ แต่ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่มีความรู้เรื่องการประดิษฐ์ ฮั๋วก๋วน นับวันหาได้ยาก ดังนั้นทางสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต สืบสานและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการผลิตมงกุฎฮั๋วก๋วน โดยการนำความรู้มาเผยแพร่แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ความงดงามของภูเก็ต”

Read 1370 times

Media