Thursday, 20 July 2017 11:17

PKRU Channel : คณะวิทยาศาสตร์ฯ ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสนุกนอกตำรา ฝึกนักเรียนใช้อุปกรณ์เคมี

Written by

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร “การใช้เครื่องแก้วและอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติการเคมี” โดยมี นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย บุคลากร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นายจิตติพงษ์ สังข์ทอง กล่าวว่า การทดลองทางเคมีนั้น นอกจากต้องการความถูกต้องแม่นยำแล้วต้องทำงานแข่งขันกับเวลา เนื่องจากห้องปฏิบัติการเคมีที่ให้บริการนั้น มีสารตัวอย่างต้องทำการวิเคราะห์เป็นจำนวนมากต่อวัน ผู้ทดลองจึงต้องมีความชำนาญในการทดลองให้เสร็จทันเวลา ดังนั้นการศึกษาเทคนิคในการทดลองและเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างถูกต้องและลงมือฝึกปฏิบัติการ ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเกิดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักเรียนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีโอกาสเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ได้เรียนรู้ และลงมือจากอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประกอบกับองค์ความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียนสนุก และได้ไอเดียนำไปต่อยอดทางการศึกษาต่อไป”

Read 1076 times

Media