Wednesday, 19 December 2018 15:19

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ถอดบทเรียน “ศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนเชิงทะเล”

Written by

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต อำเภอถลาง เทศบาลตำบลเชิงทะเล และองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดโครงการ “ศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน” โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร. บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจน ตัวแทน ส่วนราชการ ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
สำหรับงานเสวนาดังกล่าวมี พระครูการุญ กิจจานุยุค เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล / ศาสนาจารย์ธิคุณ ภาพเสน่ห์ ประธานองค์กรคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เชิงทะเล / คุณวิชิต หวันหยี โต๊ะอิหม่าม มัสยิดมูการร่มชุมชนเชิงทะเล ร่วมเสวนาหัวข้อ “การถอดบทเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยหลักธรรมทางศาสนาเพื่อการพัฒนานำไปสู่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ” หัวข้อ “เสริมสร้างชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และมีการจัดทำแผนชุมชน
ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นเกาะ และมีทะเลล้อมรอบทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งมีบริเวณที่เป็นชายหาด และเป็นอ่าวทำให้เหมาะสมในการจอดพักเรือของคนที่ผ่านมาจึงทำให้มีการเข้ามาของคนกลุ่มต่าง ๆ เช่น คนท้องถิ่น คนจีน และชาวตะวันตก จนเกิดการรวมตัวของกลุ่มคนที่อยู่อาศัยดั้งเดิม และกลุ่มคนจากบริเวณอื่น การผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมและเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในจังหวัดภูเก็ต ในการนี้มหาวิทยาลัย โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชนเชิงทะเล ส่งเสริมความหลากหลายด้านศาสนาในท้องถิ่น และสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตามแนวทางความเชื่อของแต่ละศาสนา และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชุมชนที่มีประชาชนนับถือศาสนาที่หลากหลาย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงนำมาสู่การจัดโครงการศาสนากับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในครั้งนี้”

ด้าน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการและการเสวนาในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่กล่าวถึงการบรรเทาปัญหาสังคมในปัจจุบันโดยการบ่มเพาะเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยโครงการที่จัดเป็นแนวทางหนึ่งที่ทำให้สังคมเกิดความสันติสุขได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันซึ่งถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ แม้ว่าคนในสังคมมีความแตกต่างที่หลากหลาย มีทัศนคติ และประสบการณ์จึงทำให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจและเชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย มีความเท่าเทียมและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความแตกต่างของกันและกัน”

Read 1066 times

Media