Friday, 04 November 2016 15:48

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เจ้าภาพ จัด “สัมมนาทางวิชาการ และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย” ระดมสมองปฏิรูปอุดมศึกษา

Written by

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ จัดสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา        เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ รัฐธรรมนูญปี 2559”                           มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา  กาหยี อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน ประธานสภาและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน เข้าร่วม

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ กล่าวว่า “การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษากลุ่มใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี 2559 อีกทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันของสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วประเทศ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพในด้านการบริหารงาน ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพการจัดการศึกษา และการปรับปรุงพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลจากการประชุมสัมมนา จะได้ทำการวิเคราะห์ สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ นำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ด้าน ดร.อรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า “สถาบันอุดมศึกษาถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และปทุมวัน แม้จะจัดเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่แต่ก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาจากกลุ่มนี้มีสถานที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาได้อย่างครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้สภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของประเทศให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศ”

Read 1255 times

Media