Wednesday, 12 September 2018 15:04

PKRU Channel : เชิญชวนร่วมงานชิม ช้อป แชะ แชร์ “ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร”

Written by

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดงาน “ปอเทืองบาน ณ ลานเกษตร” ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 เวลา 17.30 น.-20.00 น. ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read 653 times

Media