Thursday, 30 November 2017 15:35

PKRU Channel :ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์อาหาร ยกระดับแบรนด์สินค้า OTOP ภูเก็ต

Written by

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องอบรมชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “บรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ” โดยมี ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) ตลอดจน ตัวแทนจากองค์กรด้านบรรจุภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการ OTOP – SMEs และนักศึกษา เข้าร่วม
สำหรับการอบรมดังกล่าวมีการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยาย “หลักการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการใช้งานบรรจุภัณฑ์อาหาร” / “บรรจุภัณฑ์มาตรฐานและการใช้งานสำหรับผู้ประกอบการอาหาร SMEs” และ “การเลือกใช้ถุงพลาสติกให้เหมาะกับประเภทอาหาร” โดย อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย / การบรรยาย “ข้อคิดการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจชุมชน” โดย ผศ.อรสา จิรภิญโญ ที่ปรึกษาสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย / และการบรรยายพร้อมนำเสนอตัวอย่างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบดีไซน์ Packaging Design Station โดย สมาชิกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และคณาจารย์จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI)  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาหาร โดยได้ฝึกอบรมทักษะการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความทันสมัย และช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น แต่ยังขาดแนวความคิดเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งวัสดุและไอเดียในการออกแบบให้เป็นที่สนใจและน่าจดจำแก่ลูกค้า PKRUBI จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ชั้นแนวหน้า จัดแสดงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ และจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริการวิชาการในด้านการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารให้กับผู้ประกอบการ และมีการติดตามผลเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น”

Read 1211 times

Media