Tuesday, 08 November 2016 10:30

PKRU Channel : คลินิกเทคโนโลยี เสริมทางเลือก เพิ่มทางรอดชาวบ้าน ผลิต “ไอศกรีมนมแพะ” สานต่อประชารัฐภูเก็ต

Written by

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คลินิกเทคโนโลยีหน่วยวิจัยและบริการการจัดการด้านอุตสาหกรรม หน่วยบริการและพัฒนาด้านอาหารและโภชนาการ ร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน “การอบรมผลิตไอศกรีมนมแพะ” ให้กับกลุ่มสมาชิกชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าคลอก ตำบลไม้ขาว ตำบลเชิงทะเล และตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากน้ำนมแพะ เกิดจากความต้องการของและความสนใจของชุมชน สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เพื่อเป็นจุดริเริ่มการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน 

ทั้งนี้คลินิกเทคโนโลยีฯ และกลุ่มสมาชิกชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ได้มีการตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันรวมถึงการถ่ายทอดและรับเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ชนิดอื่นๆ ตามความต้องการของกลุ่มชุมชน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 รวมถึงการร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย การบริหารจัดการ และการจัดทำแผนพัฒนางานบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันสร้างกรอบความเชื่อมโยง (Value Chain) สำหรับการเตรียมความพร้อมและนำเสนอต่อคณะทำงานของจังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักดันกลุ่มชุมชน วิสาหกิจชุมชน สู่แนวทางการรับงบประมาณสนับสนุนต่อไป

Read 646 times

Media