Wednesday, 04 May 2016 13:23

PKRU Channel : บัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะจากบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์

Written by

บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุรินทร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ ดร.อำนวย วัฒนกรสิริ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อศึกษาองค์ความรู้และระเบียบวิธีปฏิบัติงานและนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้และปรับปรุงระบบการทำงานขององค์กรต่อไป

Read 1358 times

Media