Tuesday, 06 November 2018 15:10

PKRU Channel : สืบสานวิถีไทย คณะมนุษย์ฯ ราชภัฏภูเก็ต จัด “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ปีที่ 7

Written by

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ “มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว.
ด้านนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์กล่าวว่า “การขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อันเป็นการสืบสานความเป็นไทย โดยความร่วมมือของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม จากวัตถุประสงค์ของการ จัดโครงการในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะเกิดความตระหนักถึงความสำคัญด้านการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและสง่างาม เพื่อสืบสานความเป็นไทยให้คงอยู่ต่อไป จังหวัดภูเก็ตต้องขอขอบคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ร่วมมือกันจัดโครงการที่เป็นประโยชน์ในลักษณะนี้” ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าว.

Read 615 times

Media