Friday, 11 August 2017 15:26

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต จัด “ไหว้ครูโขน ละคร เสริมสิริมงคลชาวนาฏศิลป์ พร้อมอนุรักษ์ มรดกชาติ”

Written by

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีไหว้ครูโขน ละคร ประจำปี 2560” โดยมี รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ประธานสาขาวิชา ตลอดจน คณาจารย์ บุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธีดังกล่าว
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “ได้เปิดสอนสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย และการแสดงร่วมสมัย ซึ่งทางสาขาวิชานั้น ได้นำศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี้ให้บริการแก่ชุมชน และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการด้านบุคลากรนาฏศิลป์ การให้บริการด้านการแสดงประกอบพิธีการแก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูโขน ละคร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเติมเต็มประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน ครู และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะการจัดการแสดงในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกประจำชาติอีกด้วย” ประธานสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าว

Read 1274 times

Media