Tuesday, 20 November 2018 10:58

PKRU Channel : “ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์” บรรยายพิเศษพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย

Written by

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดบรรยายพิเศษ "พระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย" โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรส่วนราชการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการนี้วิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้และมุมมองพระมหากษัตริย์กับความเป็นไทย ผ่านเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยได้ถ่ายทอดทัศนะลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย 7 ประเด็น ได้แก่ 1. ประเทศต้องการอิสระ เอกราช การปกครองโดยไทยเอง 2. ผสมกลมกลืน ไม่รังเกียจ ไม่กดขี่ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนาอื่นๆ กลมกลืนเป็นพราหมณ์ พุทธ ไทย จากหลายกำเนิด 3. ประเทศมีความผ่อนปรน ด้วยหลักขันติธรรม บุคคลต่างศาสนิกสามารถอยู่ร่วมกันได้ และให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา 4. ประเทศไม่ปิดกั้นตนเองจากกระแสโลก มีความอนุรักษ์นิยมที่รู้เท่าทันโลก โลกาภิวัฒน์ สากลนิยม 5. ประเทศเชื่อมั่นในแบบแผนเก่า ยึดมั่นในสถาบันที่สืบทอดมากว่า 800 ปี 6. ประเทศไทยนั้นขาดพระมหากษัตริย์และสถาบันไม่ได้แม้วันเดียวหรือนาทีเดียว และ 7. พระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความภักดีของพสกนิกรคือพลังของชาติ ความห่วงใยของพระราชาต่อราษฎร พระบรมราชูปถัมภ์ พระปรีชาญาณ และประชาชนนั้นขาดกันไม่ได้
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี กล่าวว่า “ด้วยสังคมไทยเป็นสังคมที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทย มาอย่างยาวนาน แม้ระบบการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เสมือนเจ้าเหนือหัว ดังคำศัพท์แทนพระมหากษัตริย์ว่า พระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ เพราะคนไทยประจักษ์แจ้งแก่ใจว่า พระมหากษัตริย์โดยทุกพระองค์ทรงมีพระเมตตา และทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอด มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็น ‘ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน’ และมีความสำนึกมั่นในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย จึงเห็นความสำคัญที่จะจัดโครงการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคน และเพื่อก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีของคนในชาติ แม้ยามใดที่บ้านเมืองตกอยู่ในความทุกข์เข็ญ ชาวไทยทั้งประเทศยังคงอุ่นใจเสมอเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์ ในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์ ด้วยเหตุนี้ พสกนิกรชาวไทยจึงรักและเทิดทูนพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด”

Read 969 times

Media