Friday, 17 August 2018 10:46

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือนครภูเก็ต จัดเวทีวิชาการพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่

Written by

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต จัดประชุมทางวิชาการ “การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านกับการพัฒนาห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0” (Libraries and Reading Promotion for Thailand 4.0) โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต อาจารย์กุลสตรี ปริญญา รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน นักวิชาการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วม
สำหรับการจัดงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. ชุติมา สัจจานันท์ นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ ศ.มิตซูฮิโระ โอดะ จากมหาวิทยาลัยอาโอยาม่า กักคูอิน ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษหัวข้อ “การพัฒนาห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0” การเสวนาเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่โลกยุคดิจิทัล : กรณีศึกษาประเทศญี่ป่นและประเทศไทย” พิธี MOU ร่วมพัฒนาห้องสมุด การเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น
อาจารย์กุลสตรี ปริญญา กล่าวว่า “เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รองรับยุทธศาสตร์ประเทศยุค 4.0 โดยเฉพาะห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสนับสนุนการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนทุกช่วงวัย ห้องสมุดถือเป็นคลังความรู้ที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติ ให้มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเอง ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้ไปใช้ ในการหาความรู้และการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมการอ่านและการเรียนรู้ ซึ่งผู้บริหาร บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงาน จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการห้องสมุดที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนรุ่นใหม่ และกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกันได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดเวทีวิชาการในครั้งนี้จะช่วยเปิดมุมมองของบรรณารักษ์ และส่งผลในเชิงสร้างสรรค์ต่อรูปแบบห้องสมุดยุคใหม่ของจังหวัดภูเก็ต นับเป็นการส่งเสริมการจัดการแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและให้บริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย” รอง ผอ.สำนักวิทยฯ กล่าว

Read 834 times

Media