Friday, 02 November 2018 09:28

PKRU Channel : คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น”

Written by

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ ทั้งนี้มีคณะวิทยากรจาก บริษัท ซานโต้ เซฟตี้ จำกัด ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดี กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันการบริหารจัดการองค์กรของภาครัฐส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร ที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติภัยจากอัคคีภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงานได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการองค์กร คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนดให้มีการกำหนดแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของอาคารคณะวิทยาการจัดการหลังใหม่ เป็นอาคารปฏิบัติงาน จำนวน 8 หลักสูตร มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และเป็นสำนักงานคณะ ดังนั้นการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในอาคาร เนื่องจากหากเกิดเหตุอุบัติภัยขึ้นจะสามารถลดความรุนแรงความเสียหายลงได้”

Read 991 times

Media