Monday, 16 July 2018 11:33

PKRU Channel : คณะวิทยาการจัดการ จัด วจก. 5+2 สร้างสรรค์เครือข่ายกิจการนักศึกษาภาคใต้

Written by

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561ณ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต  คณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏภูเก็ต (MSPKRU) เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ วจก. 5+2 ครั้งที่ 8 ประกอบด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต ม.ราชภัฏสงขลา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ม.ราชภัฏยะลา โดยมี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดี วจก. ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา ผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจน คณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมเครือข่าย วจก. ในครั้งนี้ MSPKRU จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนางานกิจการนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนางานกิจการนักศึกษาในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) งานสโมสรนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการรวมพลังของนักศึกษา วจก. 5+2 ในครั้งนี้จะสามารถยกระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในยุคใหม่ให้มีความสามารถรอบด้าน ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพในระดับภูมิภาคต่อไป

Read 863 times

Media