Friday, 10 August 2018 13:53

PKRU Channel : ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี บริการความรู้ ช่วยโรงแรมแก้ไขปัญหาระบบน้ำเสีย

Written by

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาวิชาการหลักสูตร “การควบคุม ดูแล และการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย ประเภทอาคาร และการจัดการระบบน้ำทิ้งจากการซักรีด (Laundry)” โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ตลอดจน ตัวแทนภาครัฐ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบำบัดน้ำเสียจากสถานประกอบการใน จ.ภูเก็ต และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ประธานหลักสูตรสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ “ปัญหาของการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอาคารและการจัดการระบบน้ำทิ้งจากการซักรีด (Laundry)” และการเสวนาเรื่อง “กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการในการควบคุมดูแลคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม” โดยตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า “จากข้อมูลการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสียและระบบน้ำทิ้งจากการซักรีด (Laundry) ของสถานประกอบการกลุ่มธุรกิจโรงแรม พบว่ามีเกณฑ์มาตรฐานไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด รวมถึงจากข้อมูลของหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมรายงานว่าปัญหาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เกิดจากการขาดองค์ความรู้ของสถานประกอบการ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้พัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO/IEC 17025 และได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการรับใช้ท้องถิ่นได้อย่างครบวงจรเพียงแห่งเดียวในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เช่น ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร เวชสำอาง รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมช่วยพัฒนาชุมชน เป็นต้น
ทั้งนี้ในฐานะของหน่วยงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มประสบการณ์ในการควบคุมดูแล และแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียประเภทอาคาร และการจัดการระบบน้ำทิ้งจากการซักรีด ซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการมากยิ่งขึ้น

Read 760 times

Media