Friday, 30 November 2018 15:24

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต เปิดบ้าน PKRU 2018 ต้อนรับครูแนะแนวทั่วภาคใต้

Written by

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม Open House PKRU 2018 สัมมนาอาจารย์แนะแนว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคใต้ เข้าร่วม ในการนี้ผู้บริหารจาก คณะครุศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะวิทยาการจัดการ / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และโครงการ กศ.บป. ร่วมเสวนาเรื่อง “หลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอน และทิศทางการประกอบอาชีพ”
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ กล่าวว่า “กิจกรรม Open House PKRU เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งดูแลรับผิดชอบการให้ข้อมูลด้านการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวะศึกษา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน ทิศทางการประกอบอาชีพ และช่วงระยะเวลา ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตลอดจนมีการแนะนำนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการแนะนำพัฒนาการ ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ทั้งอาคารสถานที่ หลักสูตรที่ทันสมัย ศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงสภาพแวดล้อมของ จ.ภูเก็ต ที่มีความเจริญรุดหน้าในทุกด้านอันจะเป็นสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่ยอดเยี่ยม นำเสนอต่อครูแนะแนว ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเสมอมา” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว

Read 1056 times

Media