Wednesday, 15 March 2017 15:58

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไป” สัมพันธ์ ครั้งที่ 17

Written by

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วภาคใต้ เข้าร่วม
สำหรับการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเปิดเวทีให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และภูเก็ต ทั้งนี้ในการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "Bioinspiration and Biomimetics as Tools for Healthcare Innovations Design" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านการพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา

Read 1142 times

Media