Friday, 13 July 2018 15:12

PKRU Channel : 3 อธิการบดีราชภัฏ ถกโรดแมปวิจัย-บริการวิชาการ ปั้น PKRU สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ

Written by

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561ณ โรงแรมโนโวเทลโภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต  สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2561-2565" โดยมี 3 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อดีตอธิการบดี  ม.ราชภัฏภูเก็ต และ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในหัวข้อ แนวทางการนำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) "มองหลัง เดินหน้า ทิศทางการพัฒนาตามกลยุทธ์แผนยุทธศาสตร์วิจัยและการบริการวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนมี ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวถึงที่มาของการรวมตัวเสวนาของ 3 อธิการบดี ว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถยืนหยัดแข่งขันในเวทีอุดมศึกษาระดับประเทศได้ ประกอบกับความตระหนักในบทบาทของการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของ PKRU ทั้งนี้สิ่งที่ต้องการคือการสร้างเอกลักษณ์หรือจุดขายให้กับองค์กร เฉกเช่นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยศักยภาพของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีการลงพื้นชุมชนศึกษาวิจัยในศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม เกษตรและอาหาร เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา PKRU ยังขาดเอกภาพและความชัดเจนในประเด็นที่ศึกษา ในภาพของมหาวิทยาลัยจะแข็งแกร่งได้ต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์เดียวกันเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติงาน ด้วยวิสัยทัศน์ของ อดีตอธิการบดี รศ.ชิรวัฒน์ นิจเนตร ผู้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงบริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันที่เป็น Best Practice ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อย่างทะเยอทะยานจนสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศที่ความเป็นเลิศในหลากหลายด้าน เชื่อมั่นว่าจะช่วยแนะนำโรดแมปสู่การพัฒนา ม.ราชภัฏภูเก็ต สู่เส้นทางใหม่ที่ชัดเจนในตัวตน เป็นที่ต้องการของนักศึกษา และสามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม” รักษาราชการแทนอธิการบดี PKRU กล่าว

Read 701 times

Media