Friday, 09 November 2018 16:03

PKRU Channel : รปศ. สัมมนา “การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

Written by

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา “การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางแสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม
นางแสงเดือน หังสวนัส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ว่า “เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยกรณีตัวอย่างทางรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารงานภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานต่างๆ ในพื้นที่อันดามัน โดยมีการนำข้อค้นพบจากการศึกษามาปฏิบัติการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับหัวข้อในการสัมมนา ประกอบด้วย มาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลกรณีศึกษา จ.ภูเก็ต : ประเด็นเรืออับปางบริเวณเกาะเฮและพื้นที่ใกล้เคียง / การบริหารจัดการท่าเทียบเรือบ้านยามู / ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการป้องกันการก่อเหตุโจรกรรมยานพาหนะในเขตพื้นที่ตำบลรัษฎา รวมถึงมีการจัดนิทรรศการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของนักศึกษา” รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว

Read 1062 times

Media