Monday, 24 December 2018 10:48

PKRU Channel : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หนุนอาจารย์ทำตำแหน่งวิชาการ หวังช่วยเสริมคุณภาพบัณฑิต

Written by

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ กิจกรรม "การเพาะบ่มต้นกล้าในการทำตำแหน่งวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญ" โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ และ รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "แนวทางและระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศของ ก.พ.อ.2560 / การเขียนผลงานวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ / เทคนิคและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. และ ศ.
ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละแขนงวิชาการ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างจุดแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งสมรรถนะของผู้สอนจำเป็นต้องมีการยกระดับเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผลงานด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป” ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ กล่าว

Read 1065 times

Media