Sunday, 23 September 2018 10:08

PKRU Channel : เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2018

Written by

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ตองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม "เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2018" โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายไวทยา สายเส็น นายกองค์การบริหารนักศึกษาฯ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูกิจกรรม PKRU 2018 เป็นการสร้างสรรค์ความผูกพันที่ดีของรุ่นพี่ที่มีต่อรุ่นน้อง การก่อให้เกิดความรักในการเคารพเพื่อนและรุ่นพี่ในรูปแบบการสร้างสายใยสัมพันธ์จากพี่ด้วยการรวมกลุ่มกิจกรรมชมรม ซึ่งมีชมรมที่เปิดในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 15 ชมรม ได้แก่ 1. ชมรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ชมรมตะกร้อ 4. ชมรมโรทาแรคท์ 5. ชมรม Science Astrorobotic Club 6. ชมรมมุสลิม 7. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 8. ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว 9. ชมรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 10. ชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู 11. ชมรม PKRU Basketball Club 12. ชมรม Futsal PKRU 13. ชมรมศิลปะการป้องกันตัว 14. ชมรมหอพักนักศึกษา และ 15.ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา Freshy ได้ทำกิจกรรมของชมรมอันเป็นการส่งเสริมสภาวะการเป็นผู้นำ ทั้งยังเป็นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีโอกาสพัฒนาคุณภาพด้านสติปัญญา ความรู้ อารมณ์ จริยธรรมและคุณธรรมแก่นักศึกษาอีกทางหนึ่ง

Read 598 times

Media