Tuesday, 04 September 2018 15:04

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมตัวศิษย์นาฏศิลป์ท้องถิ่น ไหว้ครูโขน-ละคร

Written by

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงละครนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครูโขน-ละคร ประจำปี 2560” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ตลอดจน บุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการธุรกิจการจัดการแสดง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ครูชำนาญการพิเศษ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และคณะ เป็นประธานผู้ประกอบพิธี
รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ กล่าวว่า “สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย และการแสดงร่วมสมัย ซึ่งทางสาขาวิชานั้น ได้นำศาสตร์แห่งการเรียนรู้นี้ให้บริการแก่ชุมชน และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการด้านบุคลากรนาฏศิลป์ การให้บริการด้านการแสดงประกอบพิธีการแก่ภาครัฐและเอกชน ดังนั้นจึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเติมเต็มประสิทธิภาพโดยสมบูรณ์ของการเรียนรู้ศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เรียน ครู และผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับศิลปะการจัดการแสดงในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย อันเป็นมรดกประจำชาติแก่บุคลากรในแวดวงศิลปะการจัดการแสดงของท้องถิ่น” อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กล่าว

Read 782 times

Media