Wednesday, 31 October 2018 11:23

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับประชาชน ถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

Written by

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ที่พักสงฆ์พระขาว ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) จัดพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บุคลากรนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
สำหรับการถวายผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ของที่พักสงฆ์พระขาว ทั้งนี้ที่พักสงฆ์พระขาว ได้ก่อสร้างอาคารหอฉัน มาตั้งแต่ปี 2558 โดยการหล่อเสา คาน เทพื้น บันได โครงหลังคาและมุงกระเบื้อง แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในการนี้มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอฉันให้ที่พักสงฆ์พระขาว และชาวบ้านในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไป ทั้งนี้ยอดรับบริจาคของพุทธศาสนิกชนผู้มี จิตศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 458,317 บาท (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

Read 829 times

Media