Monday, 04 July 2016 12:46

PKRU Channal : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด "PKRU 2016 รับน้องสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน"

Written by

รับน้องภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ จัดกิจกรรม PKRU รับน้องสร้างสรรค์ เทิดไท้องค์ราชัน โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน นักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวนกว่า 2,700 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นน้องและรุ่นพี่ สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เข้าใจถึงบทบาท กฎระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทำให้นักศึกษามีการฝึกฝนตนเองในหลายๆ ด้าน เช่นการปรับตัวอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ตลอดจนมีจิตสำนึกสาธารณะ และไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุข ยาเสพติด สำหรับการจัดกิจกรรมกิจกรรมตลอดทั้ง 4 วัน ได้สอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ จากวิทยากรมืออาชีพ เช่น การให้ความรู้เรื่องการครองตัว หัวข้อ “วัยรุ่น วัยฮอร์โมน” การให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด การส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา หัวข้อ “ราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” รวมทั้ง กิจกรรมสันทนาการ และพิธีลอดซุ้มตราพระราชลัญจกร

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1721 times

Media