Wednesday, 28 February 2018 14:56

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด ประกวด “PKRU Freshy Bright Star Contest 2017”

Written by

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประกวดดาว-เดือน “PKRU Freshy Bright Star Contest 2017” โดยมี ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ตลอดจนนักศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง                   
สำหรับการจัดประกวดดาว-เดือน ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษา ในการเป็นพรีเซ็นเตอร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดี การส่งเสริมการแสดงออกที่สร้างสรรค์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวน 24 คน จากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการประกวดดาว-เดือน ประกอบด้วย การแสดงของดาว-เดือนในชุดวัฒนธรรม,การแนะนำใน Concept ไข่มุกอันดามัน ,การโหวตขวัญใจชาว PKRU,การประกวดในชุดนักศึกษานอกจากนี้มีการแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งมาสร้างความประทับใจและความสนุกสนาน ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จากผลการตัดสินจากคณะกรรมการในการจัดการประกวดดาว-เดือน รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว ได้แก่ นางสาววาสิตา กิตติเรืองระยับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน ได้แก่ นายปกรณ์ สมพูเวช นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดาว คือ นางสาววราภรณ์ จงรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดือน คือ นายซิดดิก มาโนชน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาคณะครุศาสตร์,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดาว คือ นางสาววิสสุตากานต์ สุชาติพงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเดือน คือ นายจตุรพล สังข์เสือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ,รางวัล PKRU POPPURA VOTE การประกวดดาว คือนางสาวสิรินาถ เกตุรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ นานาชาติ วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ และรางวัล PKRU POPPURA VOTE การประกวดเดือน คือ นายปกรณ์ สมพูเวช นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ คณะวิทยาการจัดการ

Read 1199 times

Media