Wednesday, 30 May 2018 14:50

PKRU Channel : พร้อมทุกอีเวนท์! สำนักงานอธิการบดี ราชภัฏภูเก็ต เวิร์คชอป “จับผ้าประดับงานพิธี”

Written by

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด ม.ราชภัฏภูเก็ต งานอาคารสถานที่และการบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดอบรม “การผูกผ้าประดับพิธี” โดยมี           ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมอบรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางภาวินี ภูมิพงศ์ ครูแผนกวิชาการโรงแรมและบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะ เป็นวิทยากรถ่ายทอดทักษะเชิงปฏิบัติ การจับจีบ-ผูกผ้าบนโต๊ะ สำหรับการจัดงานกิจกรรมในหลากหลายโอกาส
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดี กล่าวถึงที่มาและความสำคัญในการจัดการอบรมว่า “งานอาคารฯ ของมหาวิทยาลัย มีโอกาสได้จัดงานกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับภายในมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งวางใจเลือกมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ในการจัดงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับงานบริการให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สำนักงานอธิการบดี จึงได้จัดอบรมการผูกผ้าประดับพิธี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดสถานที่รวมถึงบุคลากรในฝ่ายงานอื่นๆ มีโอกาสได้เรียนรู้การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดผ้าประดับงานพิธี และลงมือปฏิบัติจับผ้าในรูปแบบและลวดลายที่สวยงามเหมาะกับงานพิธีต่างๆ นับเป็นโอกาสที่ดีของบุคลากรที่จะเสริมทักษะงานบริการสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป”

Read 1199 times

Media