Thursday, 03 January 2019 15:17

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมมือพันธมิตร เดินหน้าสร้างยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Written by

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายรฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ พรหมชัย ประธานกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พร้อมด้วยตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรม / โครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติใน จ.ภูเก็ต มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน สถานประกอบการและชุมชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะยุวชน เป็นกำลังสำคัญที่จะดูแลบ้านเมืองต่อไปในอนาคต จึงสมควรมีหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเป็นระบบ เพื่อให้ยุวชนสามารถที่จะบรรเทาเหตุสาธารณภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี และสามารถให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวได้
ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับองค์กรพันธมิตรร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ถูกวิธีและเป็นระบบ ทั้งยังต้องสร้างจิตสำนึกให้กับยุวชนเพื่อรักสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับยุวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการช่วยเหลือเบื้องต้นทางสาธารณภัยให้กับยุวชนใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม

Read 1118 times

Media