Friday, 14 December 2018 15:40

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคาร ธ.ก.ส.สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Young Smart Entrepreneur

Written by

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี นายพรรษิษฐ์ ช่วยพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนาผู้ประกอบการภาคการผลิตต่างๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ด้านพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาองค์ความรู้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยมีแนวทางความร่วมมือประกอบด้วย 1.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมจัดกิจกรรมการให้บริการสังคมในด้านการพัฒนาชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและการส่งเสริมผู้ประกอบการในภาคการผลิตต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นลำดับแรก 2.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน สนับสนุนการให้องค์ความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 3.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Entrepreneur) ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมในธุรกิจให้เป็นรูปธรรม 4.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานภายใต้โครงการหรือความร่วมมือต่างๆ ตามบันทึกฉบับนี้ เพื่อสาธารณประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 5.ธนาคารและมหาวิทยาลัยจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็น ประโยชน์ระหว่างกันให้แก่กลุ่มเป้าหมายของธนาคารและมหาวิทยาลัยเช่น ธนาคารอาจร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอาจสังเคราะห์องค์ความรู้หรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารเพื่อนำไปพัฒนาลูกค้า เป็นต้น

Read 864 times

Media