Friday, 14 September 2018 12:03

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต ชูระบบงาน Part-Time ช่วยนักศึกษาเรียนจบ-ทำงานเก่ง

Written by

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กับสถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเรวัติ อารีรอบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากสถานประกอบการ ได้แก่ ชมรมบริหารงานบุคคล จ.ภูเก็ต / บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ชิลเทม / บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี / บริษัท งานหนึ่ง / โรงแรม พูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย หาดในทอน / บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน (Part-Time) เข้าร่วม ในการนี้มีพิธีมอบโล่ยกย่องนักศึกษาทำงาน Part-Time อย่างต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาที่มีการส่งตนเองเรียน และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา Part-Time ที่ปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้มีการลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักศึกษาเข้าทำงาน Part-Time และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสถานประกอบการกับนักศึกษาในประเด็นการปฏิบัติงานร่วมกัน
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน ทั้งนี้เพื่อทำหน้าที่จัดหาตำแหน่งงาน Part-Time ที่เหมาะสมกับนักศึกษา ประสานงานกับสถานประกอบการ พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอน เนื่องจากเล็งเห็นว่านักศึกษาจำนวนหนึ่งมีครอบครัวที่ฐานะยากลำบาก ขาดแคลนทุนทรัพย์ และหากไม่มีรายได้จากงาน Part-Time นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนต่อได้ ดังนั้นกระบวนการคัดสรรงานให้กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อให้นักศึกษามีรายได้เพียงพอ และสามารถพัฒนาทักษะประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของนักศึกษาที่ทำงานส่งตนเองเรียน ตลอดจนปฏิบัติงาน Part-Time อย่างซื่อสัตย์ มีวินัย เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ตรงตามอัตลักษณ์ คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา อีกทั้งนักศึกษายังมีผลการเรียนที่ดี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีแนวคิดที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถใช้ชั่วโมงการทำงานนอกเวลา โอนเป็นหน่วยกิตรายวิชา (ภาคปฏิบัติ) เพื่อช่วยให้สำเร็จการศึกษา สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ประกอบการ ได้สะท้อนถึงความต้องการและชี้แจงถึงแนวปฏิบัติในการทำงาน Part-Time เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและทำงานได้ตามเป้าหมาย อีกทั้งมหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าระบบทำงานนอกเวลาเรียน จะเป็นห้องเรียน Social Lab ที่มีประสิทธิภาพต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสามารถทำงานต่อได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา”

Read 771 times

Media