Thursday, 16 March 2017 13:59

PKRU Channel : “พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (คณะครุศาสตร์)ประจำปีการศึกษา 2559”

Written by

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (คณะครุศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ร่วมด้วย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายเรวัติ อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาผู้จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จำนวน 598 คน เข้าร่วม
สำหรับการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ สำหรับว่าที่บัณฑิตใหม่ เพื่อนำไปสู่การสำเร็จการศึกษาที่น่าภูมิใจ เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปประกอบสัมมาชีพในอนาคต เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้สังคมรับรู้และยอมรับ จากความสำคัญดังกล่าวนี้ กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีกิจกรรมและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำนักศึกษา และนักกีฬาผู้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย การบรรยายเรื่องวิธีการขอจบการศึกษา โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การเตรียมตัวการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ การบรรยายเรื่อง เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้โดนใจตลาดแรงงาน และอนาคตแรงงานไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยรองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท จัดหางาน JOBBKK.COM การบรรยายเรื่อง ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง....รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การบรรยายหัวข้อ การคืนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย นายอรุณ แป้นคง และการเตรียมตัวสอบบรรจุ เข้ารับราชการครู โดยทีมงานคณะครุศาสตร์

Read 1070 times

Media