Friday, 25 May 2018 09:10

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU สาธารณสุขภูเก็ต ดึงพลังคนรุ่นใหม่พัฒนางานบริการสุขภาพในท้องถิ่น

Written by

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สำนักงานสาธาณสุข จ.ภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข จ.ภูเก็ต ร่วมลงนาม โดยมี ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนจาก สสจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยและสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภาครัฐ ตลอดจนเป็นการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจขององค์กร”
ด้าน ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การ MOU ในครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย และองค์กรชุมชนต่างๆ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการอย่างเข้มข้น ด้านวิชาการ หลักสูตร การวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการขยายเครือข่ายสถานพยาบาลในท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาธารณสุขได้ลงพื้นที่ฝึกฝนประสบการณ์การให้บริการสุขภาพอย่างใกล้ชิดร่วมกับชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างนักวิชาชีพสาธารณสุขคุณภาพสู้ท้องถิ่น”
ในส่วนของ ดร.ประพรศรี นรินทร์รักษ์ นักวิชาสาธารณสุขเชี่ยวชาญ แสดงทรรศนะว่า “มหาวิทยาลัยและสาธารณสุขได้ร่วมมือสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแลกเปลี่ยนบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง การ MOU ในครั้งนี้จะช่วยขยายกรอบความร่วมมือเพิ่มเติมในด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ซึ่งสาธารณสุขเชื่อมั่นในศักยภาพทางวิชาการและบุคลากรของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการสารณสุขในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนต่อไป”

Read 1313 times

Media