Wednesday, 19 July 2017 15:02

PKRU Channel : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏภูเก็ต แนะเทคนิคสร้างงานวิชาการคุณภาพ

Written by

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมและการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ดำเนินงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เช่นด้านการพัฒนาคุณภาพของผู้สอน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร คือตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ (ศ.) จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ในด้านหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือ ตำรา บทความ การผลิตงานวิจัยคุณภาพ นอกจากนั้นเช่นการพัฒนาศักยภาพของผู้สอนอันเป็นการยกระดับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพตามไปด้วย

Read 1497 times

Media