Wednesday, 23 November 2016 09:16

PKRU Channel : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด สอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2559

Written by

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเพชรภูมิภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2559 โดยมี พระครูปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ ผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดี กล่าวว่า “การสอบธรรมศึกษา สนามหลวงนั้น เป็นการส่งเสริมบทบาทของสถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาควบคู่กัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี และความเข้าใจอันดีทางพระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชน ในการนำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจนำมาใช้ในการดำรงชีวิต ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ร่วมกับวัดวิชิตสังฆาราม จัดสอบธรรมศึกษาขึ้น ซึ่งการสอบธรรมศึกษาในครั้ง มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสอบทั้งสิ้น 1,026 คน โดยแบ่งออกเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี 724 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 209 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก 93 คน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าสอบตระหนัก และยอมรับในคุณค่าของเรียนธรรมศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ในการนำหลักธรรมไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวัน ตลอดจนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประพฤติตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป”

Read 826 times

Media