Friday, 09 November 2018 10:30

PKRU Channel : RDI PKRU จัด “โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

Written by

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัย” โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และผศ.เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล กล่าวว่า “สำหรับโครงการส่งเสริมการวิจัยดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อาทิ หนังสือ ตำรา งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งตำแหน่งทางวิชาการเป็นการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพสำหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนานั้น มุ่งหวังให้อาจารย์ได้รับรู้หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงกระตุ้นและสร้างความเข้าใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ในการนี้จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถนำประสบการณ์มาถ่ายทอด ในการจัดทำตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางและเทคนิคในการสร้างผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ผ่านเวทีวิชาการ” ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าว.

Read 678 times

Media