Thursday, 12 July 2018 14:39

PKRU Channel : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต บริการศิษย์เก่า ติวสอบเข้ารับราชการ

Written by

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมบริการวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า หัวข้อ “เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ.” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตลอดจน บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมอบรม ในการนี้มี       นายชวินทร์ ฉัตรเนตร อาจารย์ประจำสถาบันติวเตอร์วิน เป็นวิทยากรให้ความรู้เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ในปัจจุบันการสอบแข่งขันเข้ารับราชการพลเรือนทุกสังกัด มีการแข่งขันในอัตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพราะว่ามีผู้ต้องการที่จะสอบเข้ารับราชการเป็นจำนวนมาก แต่จำนวนอัตราที่บรรจุมีน้อย ประกอบกับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การสอบบรรจุเข้ารับราชการมีการแข่งขันมากขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน มหาวิทยาลัยซึ่งให้ความสำคัญกับการเสริมทักษะเพื่อการมีงานทำให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า จึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบ ภาค ก. จัดคอร์สติวเข้มเพิ่มโอกาสในการสอบให้กับเครือข่ายศิษย์เก่า นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่ในรั้ว PKRU ให้เป็น Working Space ต้อนรับสังคมคนทำงานเข้ามาแลกเปลี่ยน เพิ่มพูน และพัฒนาศักยภาพในหลากหลายแขนงอาชีพต่อไป”

Read 920 times

Media