Thursday, 04 May 2017 13:44

PKRU Channel : นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “ทักษะการสื่อข่าวและรายงานข่าว”

Written by

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทักษะการสื่อข่าวและรายงานข่าว ในหัวข้อ “การปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย”โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายญาณวุฒิ นลจิตต์ นักจัดรายการวิทยุคลื่น F.M. 106.5 yesterday เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โลกของสื่อโซเชียลมีเดีย” ,นายธนรัตน์ กิตยาการ หรือดีเจแมน พิธีกรและนักจัดรายการวิทยุ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”การนำเสนอข่าวสารสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” และการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปลูกฝังจริยธรรมในการนำเสนอข่าวผ่านสื่อเก่าและสื่อโซเชียลมีเดีย” โดย นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ จากหนังสือพิมพ์ปักต์ใต้ทูเดย์ คุณนิตยา ยั่งยืน จากบริษัทนิยา มีเดีย และคุณสาลินี ปราบ ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น ประจำจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติในการร่วมเสวนา โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา กล่าวว่า “เนื่องจากสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ ความบันเทิง รวมถึงเผยแพร่เหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับรู้ ภายใต้กรอบแห่งจรรยาบรรณและจริยธรรม ซึ่งจำกัดขอบเขตไว้ที่สื่อ 3 ประเภท คือ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชนอย่างกว้าง และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสื่อกระแสหลักในปัจจุบัน แม้จะมีสื่อสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต วิทยุชุมชน โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี เป็นต้น จริยธรรมของสื่อมวลชน มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมให้สื่อมวลชน ทำงานอย่างเที่ยงตรงต่อข้อเท็จจริง ย่อมจะหวังได้ว่า สาธารณชนคือคนรับข้อมูลข่าวสารย่อมจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ดังนั้นเพื่อให้ผู้รับข่าวสารได้ติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ เลือกประกอบอาชีพสื่อมวลชนรู้ถึงหลักการในการทำงานของหน้าที่สื่อมวลชน ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีต่อไป”

Read 1617 times

Media