Monday, 23 April 2018 11:25

PKRU Channel : ราชภัฏภูเก็ต สืบสานประเพณีไทย “รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย”

Written by

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิม     พระเกียรติ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด "พิธีรดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561"  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล นายจำรัส  ปิติกุลสถิตย์ นายบัณฑูร ทองตัน รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ  นายวิบูลชัย ณ ระนอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ            รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร และบุคลากร  เข้าร่วมในพิธีอย่างเนื่องแน่น

Read 937 times

Media