Tuesday, 25 April 2017 16:14

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอธิการบดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย”

Written by

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา และสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “รดน้ำขอพรอธิการบดีเนื่องในวันขึ้น ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับการจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยให้คงอยู่ต่อไป ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

Read 1557 times

Media