Sunday, 05 August 2018 14:42

PKRU Channel : ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดเวทีวิชาการ “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย”

Written by

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ เครือข่ายประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ภาคใต้ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ตลอดจน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต  โดยมีการบรรยายหัวข้อ The Problematic Influence of Identity Politics in Southern Thai Studies โดย Dr. Patrick Jory จาก University of Queensland Australia การเสวนา หัวข้อ “จุดนัดพบ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ในภาคใต้ของไทย” โดย นพ.โกศล แตงอุทัย (นายกสมาคมเพอรานากัน) ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร (มานุษยวิทยา มอ.ปัตตานี) ผศ.พรชัย นาคสีทอง (ประวัติศาสตร์ ม.ทักษิณ) และ อ.ภัทรมน กาเหย็ม (กลุ่มสังคม ม.ราชภัฏภูเก็ต) อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการในหลากหลายประเด็น ได้แก่ พื้นที่ทางสังคม จุดนัดพบ แหล่งบันเทิง / ชุมทางความเชื่อ การข้ามแดน และไขว้พื้นที่ / การสร้างพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สำหรับคนเบี้ยล่าง (subaltern) / วรรณกรรมกับการสร้างตัวตน
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวถึงที่มาในการจัดกิจกรรมวิชาการดังกล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาคีเครือข่ายฯทางวิชาการภาคใต้ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย ด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ในการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาการในหลายสถาบัน เพื่อการกระตุ้นให้คณาจารย์ นักวิชาการ กลุ่มบัณฑิตศึกษาได้ผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การอภิปรายทางวิชาการ เพื่อนำไปการบูรณาการกับองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศ และนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในประเด็นอันสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยาเกี่ยวกับสังคมภาคใต้ของไทย”

Read 903 times

Media