Sunday, 03 July 2016 13:44

PKRU Channal : บริหารทรัพย์ฯ รวมผลงานความสำเร็จ มหกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้

Written by

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Best Practices 2016) และกิจกรรมการดำเนินงานเสวนาการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชน บูรณาการเข้าสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน” มี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน คณาจารย์ ศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน และนักศึกษา เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม และบูรณาการเข้าสู่งานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งโครงการลักษณะนี้เป็นประโยชน์ และช่วยยกมาตรฐานการศึกษา ที่มุ้งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตนเอง และการให้นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะงานด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความโดดเด่นในการให้บริการแก่สังคม เนื่องจากมีการลงพื้นที่ทำงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้างสรรค์ประเด็นที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำมาสู่การจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน” รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ กล่าว
ด้าน รศ.ประภาศรี อึ่งกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า “สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้ความสำคัญด้านการทุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรม และงานวิจัย ตลอดระยะหลายปีที่ผ่านมา สาขาวิชาฯ ได้ทำโครงการที่โดดเด่นออกมามากมาย ภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา และชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการให้เป็นที่ประจักษ์ เช่น ผ้าปาเต๊ะ อาหารพื้นบ้าน จ.ภูเก็ต การแสดงรองเง็ง มโนราห์ จ.ตรัง รำวงย้อนยุค ลิเกป่า จ.กระบี่ และปาล์มน้ำมัน จ.กระบี่ นอกจากนี้ มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในวัฒนธรรมอาเซียน (AEC) และการเสวนาหัวข้อ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามหลักสูตร HR Best Practices และหัวข้อการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมแก่สังคมและชุมชน บูรณาการเข้าสู่งานวิจัยและการจัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรมทั้งหมดนี้ สาขาวิชาฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น และเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนอย่างแท้จริง” ประธานสาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ กล่าว
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1419 times

Media